محافظ نما پایه آب اکریلیکی (Faceseal-WA)

Faceseal-WA ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ با بنیان شیمیایی اکریلیکی است. محصول با نفوذ به درون سازه های سیمانی از نفوذ آب و املاح محلول به درون سازه جلوگیری می کند. یک ﺗﺮﻛﻴﺐ خاص ﺑﺮاي دﻓـﻊ آب، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبی برای سطوح پایه سیمانی اﺳﺖ.

توضیحات

شرح و عملکرد

Faceseal-WA ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ با بنیان شیمیایی اکریلیکی است. محصول با نفوذ به درون سازه های سیمانی از نفوذ آب و املاح محلول به درون سازه جلوگیری می کند. یک ﺗﺮﻛﻴﺐ خاص ﺑﺮاي دﻓـﻊ آب که ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبی برای سطوح پایه سیمانی اﺳﺖ. این ترکیب ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ حفرات و ﻣﻨﺎﻓــﺬ ﺑــﺘﻦ و ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺑــﺎ رﻃﻮﺑــﺖ ﻳــﺎ ﺑﺨــﺎر آب ﻣﻮﺟــﻮد در ساختار سازه سیمانی، در ﻃﻮل ﻛﺎﭘﻴﻼرﻫﺎي ﺑﺘﻦ، با تشکیل ﭘﻠــﻲ ﺳﻴﻠﻮﻛﺴﺎن و کاهش خاصیت جذب سطحی آب، به سطح سازه سیمانی خاصیت آبﮔﺮﻳﺰی می بخشد. کیفیت و عملکرد این محصول براساس استاندارد زیر قابل کنترل است:

 • ASTM D5095
 • ASTM D6489
 • ASTM E514

 

موارد کاربرد

 • پوشش ﻣﺤﺎﻓﻆ دافع آب از روي انواع ﺳﻄوح مختلف ساختمانی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ورود آب و املاح موجود در آب
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮره ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 • کاهش نفوذپذیری سطوح گچی

 

خواص و مزایا

 • ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ﺑﺨـﺎر و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺟـﺎزه ﺗـﻨﻔﺲ ﺑـﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
 • داراي ﻧﻔﻮذ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻟﻲ
 • قابلیت شستشو
 • دوام طولانی روی سازه
 • ﺗﻚ ﺟﺰئی و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺣﺎﻣﻞ یونهای مهاجم همچون ﻛﻠﺮاﻳﺪﻫﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ.
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺢ
 • دافع ایده آل آب
 • سهولت اجرا
 • عدم تاثیر نامطلوب در ظاهر سازه

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي: ﻣﺎﻳﻊ سفید رﻧﮓ
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص: 0/02±1 گرم بر سانتی متر مکعب در 20 درﺟﻪ ­ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي اﺟﺮا: بدون یخ زدگی
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: بدون ضخامت (ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
 • زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي: ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ

 

میزان و نحوه ی مصرف

ﺳﻄﻮح مورد نظر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺸﻚ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﻞ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. سطح باید کاملا عاری از وﺟﻮد روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺒﻠﻲ و ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن باشد. محصول را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف کاملا به هم ﺑﺰﻧﻴﺪ. هرگز محصول را ﺑـﺎ آب ﻳـﺎ ﺣـﻼل رﻗﻴـﻖ ﻧﻜﻨﻴﺪ. اﺟﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﺴﺘﻮله ﻛﻢ ﻓـﺸﺎر و ﻳـﺎ ﻗﻠـﻢ ﻣـﻮ اﻧﺠـﺎم پذیر است. به هنگام اجرا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ، ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه و اﺷﺒﺎع ﮔﺮدد. در ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي محصول باید ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﺎري ﺷﺪن ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد. پوشش دهی باید از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اداﻣـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ­ﺷـﻮد می بایست ﺣـﺪاﻗﻞ 2 ﻻﻳـﻪ ﭘـﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اجرا شود. بسته به سطح مورد اجرا، ﻳﻚ کیلوگرم ﺣـﺪود 3 ﺗﺎ 6 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را پوشش می دهد.

 

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • در گالن های 20 لیتری قابل عرضه می باشد.
 • در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه و سالم تا یک سال قابل نگهداری می­باشد.
 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ این محصـول ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا واﻛﻨﺶ ﻣﻲ­دﻫﺪ، از ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و درب ﻇﺮوف ﻣﺎدام ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد باید ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داشته شود.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات با ریزی بسیار بالا از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه شده در این برگه اطلاعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان تماس حاصل نمائید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “محافظ نما پایه آب اکریلیکی (Faceseal-WA)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و فروش