محافظ نما پایه آب اکریلیکی (Faceseal-WA)

Faceseal-WA ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ با بنیان شیمیایی اکریلیکی است. محصول با نفوذ به درون سازه های سیمانی از نفوذ آب و املاح محلول به درون سازه جلوگیری می کند. یک ﺗﺮﻛﻴﺐ خاص ﺑﺮاي دﻓـﻊ آب، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبی برای سطوح پایه سیمانی اﺳﺖ.

میخواهید آن را با همکارتان به اشتراک بگذارید؟

توضیحات

شرح و عملکرد

Faceseal-WA ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ با بنیان شیمیایی اکریلیکی است. محصول با نفوذ به درون سازه های سیمانی از نفوذ آب و املاح محلول به درون سازه جلوگیری می کند. یک ﺗﺮﻛﻴﺐ خاص ﺑﺮاي دﻓـﻊ آب که ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبی برای سطوح پایه سیمانی اﺳﺖ. این ترکیب ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ حفرات و ﻣﻨﺎﻓــﺬ ﺑــﺘﻦ و ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺑــﺎ رﻃﻮﺑــﺖ ﻳــﺎ ﺑﺨــﺎر آب ﻣﻮﺟــﻮد در ساختار سازه سیمانی، در ﻃﻮل ﻛﺎﭘﻴﻼرﻫﺎي ﺑﺘﻦ، با تشکیل ﭘﻠــﻲ ﺳﻴﻠﻮﻛﺴﺎن و کاهش خاصیت جذب سطحی آب، به سطح سازه سیمانی خاصیت آبﮔﺮﻳﺰی می بخشد. کیفیت و عملکرد این محصول براساس استاندارد زیر قابل کنترل است:

 • ASTM D5095
 • ASTM D6489
 • ASTM E514

 

موارد کاربرد

 • پوشش ﻣﺤﺎﻓﻆ دافع آب از روي انواع ﺳﻄوح مختلف ساختمانی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ورود آب و املاح موجود در آب
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮره ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 • کاهش نفوذپذیری سطوح گچی

 

خواص و مزایا

 • ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ﺑﺨـﺎر و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺟـﺎزه ﺗـﻨﻔﺲ ﺑـﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
 • داراي ﻧﻔﻮذ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻟﻲ
 • قابلیت شستشو
 • دوام طولانی روی سازه
 • ﺗﻚ ﺟﺰئی و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺣﺎﻣﻞ یونهای مهاجم همچون ﻛﻠﺮاﻳﺪﻫﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ.
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺢ
 • دافع ایده آل آب
 • سهولت اجرا
 • عدم تاثیر نامطلوب در ظاهر سازه

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي: ﻣﺎﻳﻊ سفید رﻧﮓ
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص: 0/02±1 گرم بر سانتی متر مکعب در 20 درﺟﻪ ­ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي اﺟﺮا: بدون یخ زدگی
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: بدون ضخامت (ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
 • زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي: ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ

 

میزان و نحوه ی مصرف

ﺳﻄﻮح مورد نظر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺸﻚ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﻞ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. سطح باید کاملا عاری از وﺟﻮد روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺒﻠﻲ و ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن باشد. محصول را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف کاملا به هم ﺑﺰﻧﻴﺪ. هرگز محصول را ﺑـﺎ آب ﻳـﺎ ﺣـﻼل رﻗﻴـﻖ ﻧﻜﻨﻴﺪ. اﺟﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﺴﺘﻮله ﻛﻢ ﻓـﺸﺎر و ﻳـﺎ ﻗﻠـﻢ ﻣـﻮ اﻧﺠـﺎم پذیر است. به هنگام اجرا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ، ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه و اﺷﺒﺎع ﮔﺮدد. در ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي محصول باید ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﺎري ﺷﺪن ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد. پوشش دهی باید از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اداﻣـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ­ﺷـﻮد می بایست ﺣـﺪاﻗﻞ 2 ﻻﻳـﻪ ﭘـﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اجرا شود. بسته به سطح مورد اجرا، ﻳﻚ کیلوگرم ﺣـﺪود 3 ﺗﺎ 6 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را پوشش می دهد.

 

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • در گالن های 20 لیتری قابل عرضه می باشد.
 • در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه و سالم تا یک سال قابل نگهداری می­باشد.
 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ این محصـول ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا واﻛﻨﺶ ﻣﻲ­دﻫﺪ، از ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و درب ﻇﺮوف ﻣﺎدام ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد باید ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داشته شود.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات با ریزی بسیار بالا از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه شده در این برگه اطلاعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان تماس حاصل نمائید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “محافظ نما پایه آب اکریلیکی (Faceseal-WA)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *