چه نکته ای مهمتر از آب بندی روف گاردن یا باغ سبز می باشد؟

بهتر است سیستم های زهکشی یا هدایت آب به موازات اجرای سازه اصلی و همزمان با سیستم های آب بندی و به عنوان مکمل یکدیگر انجام گردد.

مشاوره و فروش