چند نوع روش اجرا در سیستم های کفسازی وجود دارد؟

سیستم های کفسازی سیمانی به سه دسته عمده خشکه پاش، ملاتی و استامپی یا دکوراتیو تقسیم می شوند.

مشاوره و فروش