چرا باید در آب بندی مخازن بتنی از نوارهای آب بندی pvc استفاده نمود؟

هر چقدر در ساخت بتن از مواد آب بند استفاده شود ولی به دلیل اینکه درزهای اجرائی اغلب محل ضعف بتن می باشند، این محل ها می بایست با استفاده از نوارهای آب بند pvc آب بندی گردد.

مشاوره و فروش