چرا باید در آب بندی دیوارحائل از نوارهای آب بندی pvc استفاده نمود؟

هر چقدر هم در ساخت بتن از مواد آب بند استفاده شود ولی به دلیل اینکه درزهای اجرائی اغلب محل ضعف بتن می باشند، در این محل ها می بایست  از نوارهای آب بند pvc استفاده شود.

مشاوره و فروش