چرا باید از نوارهای آب بند یا واتر استاپ ها در آب بندی استخر استفاده نمود؟

علیرغم استفاده از بتن مناسب، بر اثر مسایل اجرائی امکان نشت آب از درزهای بتن وجود دارد که قبل از بتن ریزی می توان با استفاده از نوارهای آب بند PVC این نقص را بر طرف نمود.

مشاوره و فروش