پس از ساخت چاله آسانسو در صورت جمع شدن آب در چاله آسانسور چه باید کرد؟

ابتدا می بایست آب داخل چاله آسانسور تخلیه گردد و سپس با استفاده از مواد نفوذ گر کریستال شونده داخل چاله آسانسور را آب بندی نمود.

مشاوره و فروش