پس از ساخت مخازن بتنی در صورت نشت آب چه باید کرد؟

ابتدا می بایست آب و مایعات داخل مخزن در صورت امکان تخلیه گردد و سپس با استفاده از مواد الاستومری دوجزئی مخزن را از داخل به روش فشار مثبت آب بندی نمود.

مشاوره و فروش