پس از ساخت دیوارحائل در صورت جمع شدن آب چه باید کرد؟

ابتدا می بایست آب پشت دیوار حائل در صورت امکان تخلیه گردد و سپس با استفاده از مواد نفوذ گر کریستال شونده سطح رویه دیوار حائل را آب بندی نمود.

مشاوره و فروش