هاردملات بر روی چه سطحی اجرا می شود؟

اجرای هاردملات هم زمان با بتن ریزی اجرا می شود یعنی کفپوش هاردملات بر روی بتن تازه اجرا می شود و اگر بتن قدیمی باشد بهتر است 10-8 سانتی متر روی آن بتن ریزی کرد  بعد کفپوش هاردملات را اجرا کرد.

مشاوره و فروش