نقش الیاف پلی پروپیلن در کفسازی چقدر است؟

با استفاده از مقدار مناسب الیاف پلی پروپیلن و توزیع یکنواخت آن در بتن می توان عرض ترک را در بتن کاهش داد و دوام و عمر مفید بتن کفسازی افزایش می یابد.

مشاوره و فروش