میزان ماندگاری رنگ در روکش سخت کننده چند سال است؟

بسته به نوع رنگدانه که صنعتی یا طبیعی می باشد ماندگار متفاوتی را در روکش های سخت مشاهده می کنیم ولی هر چه رنگدانه ها ظبیعی باشند طول عمر بیشتری دارند.

مشاوره و فروش