متراژ اجرای روزانه عملیات کفسازی چند متر است؟

کفسازی توسط یک اکیپ در روش خشکه پاش بین 800 تا 1000 متر مربع و روش ملاتی حدود400 متر مربع در روز امکان پذیر می باشد.

مشاوره و فروش