عدم آب بندی مخازن بتنی چه تبعاتی دارد؟

عدم آب بندی مخازن بتنی در صورتیکه مایع داخل مخازن آب باشد موجب هدر رفت آب و نقض هدف ساخت مخزن که نگهداری آب بوده می گردد و در صورتیکه مخزن حاوی مایعات دیگر باشد ممکن است خطراتی نیز برای سازه و محیط زیست به همراه داشته باشد.

مشاوره و فروش