طول عمر بتن با روکش سخت کننده چند سال است؟

در صورت استفاده از مصالح مناسب و اجرای صحیح از روش خشکه پاش می توان در حدود 10 سال  واز روش ملاتی بین 20 تا 30 سال انتظار داشت.

مشاوره و فروش