زمان مناسب اجرای کفپوش اپوکسی چه مدت بعد از بتن ریزی می باشد؟

برای اجرای اپوکسی باید سطح بتن زیرین به خوبی خشک شده باشد. در شرایط نرمال با دما و رطوبت عادی، خشک شدن بتن 28 روز طول می‌کشد.

مشاوره و فروش