دلیل استفاده از چسب کفسازی در سیستم های کفسازی چیست؟

در برخی موارد که بتن کفسازی جدید نیازمند اتصال قوی و مناسب به سیستم کفسازی قدیمی می باشد می توان از چسب های کفسازی استفاده نمود.

مشاوره و فروش