در اجرای عملیات کفسازی با روکش سخت کننده آیا امکان بروز ترک وجود دارد؟

ترک در بتن جز ماهیت و ذات بتن می باشد و تنها با استفاده از عمل آوری مناسب می توان ترک های بتن را به حداقل رسانید

مشاوره و فروش