درصورت نشت آب از استخر باید چکار کرد؟

ابتدا می بایست منبع نشت را پیدا نمود. سپس با ملات های ترمیم، سطح مورد نظر را طبق اصول ترمیم نمود و برای اطمینان از آب بندی یک لایه پوشش محافظتی، ترجیحا الاستومری دو جزئی  را بر روی سطح اجرا نمود.

مشاوره و فروش