حداقل و حداکثر مقاومت سایشی در کفسازی چقدر می باشد؟

 در نظر گیری مقیاس سختی موهس MOHS با مقیاس سختی کفسازی در محدوده 3 تا 7 موهس می تواند تهیه گردد.

مشاوره و فروش