حداقل ضخامت برای اجرای بتن کفسازی چند سانتی متر می باشد؟

برای روش خشکه پاش حدود 3 تا 5 میلیمتر و برای روش ملاتی در محدوده 10 تا 20 میلیمتر مناسب می باشد.

مشاوره و فروش