به غیر از استفاده از مواد آب بند چه راهکارهائی برای آب بندی چاله آسانسور وجود دارد؟

اجرای سیستم های زهکشی و هدایت آب در تراز زیر زمین بسیار مهم می باشد که می بایست رعایت گردد.

مشاوره و فروش