به غیر از استفاده از مواد آب بند چه راهکارهائی برای آب بندی مخازن بتنی وجود دارد؟

اجرای سیستم های زهکشی و هدایت آب در تراز زیر زمین بسیار مهم تر از آب بندی محازن بتنی می باشد که می بایست رعایت گردد.

مشاوره و فروش