بهترین زمان برای آب بندی روف گاردن یا بام سبز چه زمانی است؟

در زمان اجرای سازه و به موازات اجرای نازک کاری، بهترین زمان برای آب بندی می باشد زیرا می توان با هزینه کمتر و با کیفیت بیشتر آب بندی را انجام داد.

مشاوره و فروش