اهمیت کنترل نسبت آب به سیمان در سیستم کفسازی چیست؟

نسبت آب به سیمان اساس مقاومت نفوذپذیری و دوام بتن می باشد که در سیستم کف سازی نیز حائز اهمیت می باشد.

مشاوره و فروش