اهمیت آب بندی بالکن، تراس و بام در چیست؟

چنانچه بام یک سازه دچار نقص در آب بندی باشد با نشت آب به طبقات زیرین، موجب آسیب به سازه و نازک کاری می گردد که علاوه بر تبعات مالی در صورت ادامه دار بودن می تواند خطرات جانی نیز به همراه داشته باشد.

مشاوره و فروش