استفاده از مواد نفوذگر کریستال شونده در آب بندی دیوار حائل مناسب می باشد؟

به دلیل اینکه آب بندی دیوار حائل از نوع فشار منفی می باشد بهترین روش آب بندی با مواد کریستال شونده می باشد.

مشاوره و فروش