استفاده از مواد نفوذگر کریستال شونده در آب بندی چاله آسانسور مناسب می باشد؟

به دلیل اینکه آب بندی چاله آسانسور از نوع فشار منفی می باشد بهترین روش آب بندی با مواد کریستال شونده می باشد.

مشاوره و فروش