از چه موادی می توان برای آب بندی بام، تراس یا بالکن استفاده نمود؟

مواد آب بند با پایه سیمانی یا پلیمری را می توان با روش اجرای صحیح برای آب بندی بام، تراس یا بالکن استفاده نمود.

مشاوره و فروش