آیا سیستم کفسازی برای صنایع غذایی مناسب است؟

بله در محل انبارش و تولید مواد غذایی با در نظر گرفتن مواد اولیه صنایع غذائی و اثر شوینده های مختلف بر روی سطح می توان از انواع کفسازی استفاده نمود.

مشاوره و فروش