آیا سیستم کفسازی برای صنایع برودتی و سردخانه مناسب است؟

در سردخانه ها و صنایع برودتی جهت انبارش مواد داروئی و غذائی، می تواند از سیستم های کفسازی استفاده نمود.

مشاوره و فروش