آب بندی روف گاردن یا بام سبز از چه نوع آب بندی می باشد؟

آب بندی روف گاردن یا بام سبز از نوع فشار مثبت می باشد.

مشاوره و فروش