پودر ضد سایش ملاتی کورافلور متال (CORAFLOOR METAL)

در محصول پودر ضدسایش کورا فلورمتال از سنگدانه های با سختی بالاتر مانند کوراندوم با درصد کم، مسباره و دیگر سنگدانه ها ی سخت تر استفاده می گردد. امکان استفاده از سنگدانه های با اندازه متنوع و رنگ های مختلف از ویژگی های محصول پودر ضد سایش کورافلور متال می باشد.

توضیحات

شرح و عملکرد

محصولی آﻣــﺎده مصرف، ﻣﺘــﺸﻜﻞ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ با سختی بالا مانند مسباره، ﺳـﻴﻤﺎن و رنگدانه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮرت ملات ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد. این پودر پس از مخلوط شدن با آب و اجرا بر روی بتن تازه، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣکرر، ﺿﺮﺑات و ﺳﺎﻳﺶ سنگین را ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ بتن مورد نظر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ­ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘـﺎوﻣت ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه و … ﻛـﻪ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ مختلف ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲ­ﺷﻮﻧﺪ از خصوصیات دیگر این ماده می باشد. این محصول به سبب ساختار ويژه، دانه بندی اجزاء سازنده، وجود سنگدانه های فلزدار در ترکیب خود، پوششی با مقاومت مطلوب در برابر ضربه و سایش ایجاد می­کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل نیز برخوردار است. پوزولان های موجود نیز، کاهش نفوذپذیری، بهبود مقاومت و افزایش دوام را برای این پوشش فراهم می سازند. درﺻﻮرت اجرا و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ، این پوشش در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از مواد شیمیائی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ­ﻛﻨﺪ.

 

موارد کاربرد

 • ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﮔﺎراژ ﻫﺎ
 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
 • ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي
 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
 • ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎ
 • رمپ ها
 • نواحی در معرض آلودگی شدید که در مدت زمان های معین نیاز به پاکیزگی دارند.
 • محیط های داخلی و خارجی دکوراتیو

 

خواص و مزایا

 • عدم جذب و تولید ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
 • مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم محیطی
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی با فرکانس بالا
 • بدون ترک خوردگی
 • انقباض کنترل شده
 • مقاومت و دوام بالا به دلیل وجود پوزولان ها

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: پودر
 • رنگ: دارای تنوع رنگی
 • وزن مخصوص (حالت خمیری): 0/1± 2/25 کیلوگرم بر لیتر
 • مقاومت فشاری در محدوده 60 تا 80 مگا پاسکال
 • مقاومت سایشی 8/2 -7/6 در مقیاس موس

 

میزان و نحوه مصرف

 • بتن بستر می ­بایست از خصوصیات مقاومتی، مکانیکی و دوامی مناسبی برخوردار باشد. از جمله مقاومت فشاری بتن حداقل 35 مگا پاسکال و نسبت آب به سیمان از 0/45 بیشتر نباشد. عیار سیمان حداقل 350 و اسلامپ بتن بین 10-7 سانتی متر باشد.
 • ﺑﺘﻦ باﻳﺪ فاقد ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ و آب اﻧﺪاﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮای بتن ﻧﺒﺎﻳﺪ از 3% تجاوز کند. وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮ روي ﺑﺘﻨﻲ داراي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﻜﺎ اﺟﺮا ﻣـﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑـﻪ زﻣـﺎن اﺟـﺮا ﺑﺎﻳـﺪ دﻗـﺖ ﺧﺎص ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي ﻛﺎراﻳﻲ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧـﻲ ﻫـﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه آب در ﺑﺘﻦ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ­ﺷﻮد. ﻻﻳﻪ­ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ این محصول اﺟـﺮا ﻣﻲ­ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 75 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﺑﺘﻦرﻳﺰي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮاز ﻛﺮد و ﺳـﭙﺲ آن را وﻳﺒﺮه ﻧﻤﻮد.
 • ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺗﺮاز ﻛﻨﻴﺪ ولی از ﺻـﻴﻘﻠﻲ ﺷﺪن زﻳﺎد اجتنابﮔﺮدد. آب اﻧﺪاﺧﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﺪ (از اﺳــﻔﻨﺞ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴــﺪ). این محصول را در ﻛﻨــﺎره ﻫــﺎي ﻗﻄﻌﺎت اﺟﺮاﻳﻲ (ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ درزﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و اﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ﻳﺎﻓـﺖ می شوند) ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 80 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﭙﺎﺷـﻴﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟـﻪ ﭼﻮﺑﻲ آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
 • این محصول را ﺑﺼﻮرت اﻳﺪه آل بر روی سطحی اجرا نمود ﻛـﻪ ﻧـﻪ خیلی ﺧﺸﻚ باشد و ﻧﻪ خیلی آبدار. دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل بین 30 ﺗﺎ 45 درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و زﻣﺎن اجرا نیز 30 ﺗﺎ 40 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺘﻦ رﻳـﺰي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ­ﺷﻮد. زمانی که سنگـدانه بتن نشست می­ کند و دوغاب بتن به سطح مهاجرت می­کند، باید ﻣﻮاد را ﺑﺎ دﺳﺖ یا ماشین به طور یکنواخت ﺑﺮ روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃـﻮب پاشید.
 • ابتدا باید محصول پودری را به ملات تبدیل نمود، سپس ملات تهیه شده را روی بتن تازه پوشش داد. برای این کار به تدریج پودر را به آب لازم اضافه می­کنیم و عمل هم زدن را تا رسیدن به یک ملات قوام یافته، یکنواخت و قابل اجرا ادامه می­ دهیم. حدود 10 درصد وزن پودر مصرفی، آب مورد نیاز است. مقدار بهینه آب، حداقل آبی است که بتوان با آن به یک خمیر یکنواخت قابل اجرا دست یافت.
 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ باید ملات را روی بتن تازه ﭘﺨﺶ نمود.
 • وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ملات آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزن آدﻣـﻲ را ﺑﭙــﺬﻳﺮد و در رد ﭘــﺎي مجری ﻓﺮورﻓﺘﮕــﻲ ﻛﻤــﻲ ﭘﺪﻳــﺪ آورد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺟﺮاي محصول را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﺮواﻧﻪ­اي ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳـﺎﻧﺪ. در این حال ﺳـﻄﺤﻲ ﺻـﺎف و ﻏﻴـﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ وﻟﻲ روي ﺳﻄﺢ ﻧﺒﺎﻳـﺪ خیلی ﻛﺎر ﻛﺮد.
 • اﮔﺮ پرداخت پایانی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﺳﺘﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻟـﻪ ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم ­ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮدد اﺷﺨﺎص ﺳﺨﺖ ﺷﻮد، ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 • اجرای ملات بر روی بتن تازه را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب و ﻳﺎ در وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﮔﺮم و شدید انجام داد. این ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣـﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺧـﺸﻜﻲ زودرس ملات می شود و در نتیجه از ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺷـﺪن و ﺟـﺪاﻳﻲ آن از ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ­شود. این حالت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﺸﺎن می­ دهد.
 • ﻋﻤﻞ آوري و زﻣﺎن آن ﭘـﺲ از اﺟﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﻲ، ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ است و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 • پوشش ملاتی اجرا شده همچون هر سازه پایه سیمانی باید تا چند روز مرطوب نگه داشته شود. این کار را می­توان با آبپاشی ملایم و مستمر یا استفاده از گونی مرطوب یا ترکیبات شیمیاییِ عمل آوری انجام داد.
 • اضافه نمودن هرگونه مواد افــزودني يا هر نوع سنگدانه ­ای به محصول مجاز نیست.
 • میزان مصرف محصول بسته به نوع کاربری و میزان تنش وارده، حجم ترافیک و … ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ 52-42 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد به طور میانگین ﭘﻮﺷﺶ 42 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

 

بسته بندی و شرایط نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 و 30 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته ­بندی اولیه تا 18 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پودر ضد سایش ملاتی کورافلور متال (CORAFLOOR METAL)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و فروش