ماستیک پایه قیری سرد اجرا (Bitulent-C)

این محصول ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻗﻴـﺮ و رزین ­های امولسیونی است ﻛﻪ داراي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده و ﭘـﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ اي ﺳﺨﺖ و ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد. این محصول محافظ شامل قیر، رزین های امولسیونی و پودرهای خاص معدنی است. پس از ایجاد پوشش و خشک شدن کامل، لایه ایجاد شده هم از خواص آب بندی و محافظتی قیر و هم از خواص رزین های امولسیونی برخوردار خواهد بود. به دلیل وجود ترکیبات مناسب در این ماده قیری، در موقع اجرا بسیار نرم بوده و بصورت سرد قابل اجراست.

شناسه محصول: S1103 دسته: Download Datasheet

توضیحات

شرح و عملکرد

این محصول ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻗﻴـﺮ و رزین ­های امولسیونی است ﻛﻪ داراي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده و ﭘـﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ اي ﺳﺨﺖ و ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد. این محصول محافظ شامل قیر، رزین های امولسیونی و پودرهای خاص معدنی است. پس از ایجاد پوشش و خشک شدن کامل، لایه ایجاد شده هم از خواص آب بندی و محافظتی قیر و هم از خواص رزین های امولسیونی برخوردار خواهد بود. به دلیل وجود ترکیبات مناسب در این ماده قیری، در موقع اجرا بسیار نرم بوده و بصورت سرد قابل اجراست.

 

موارد کاربرد

 • ﻻﻳـﻪ آب ﺑﻨﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺘـﻦ و آﺟـﺮ در ﻣﺨـــﺎزن و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه آب
 • اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﻒ
 • پوشش دﻳﻮارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻧﻮاع ﺳﻘﻒ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﻴﺮوﮔـﻮﻧﻲ، آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺳﺮب، روي، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴوم، ﺑﺘﻦ، ﻣﻼت ﺳﺒﻚ، ﺗﺨﺘﻪ، ﺳﻨﮓ، آزﺑﺴﺖ، ورق آﻫﻦ ﻣﻮج دار و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ
 • آب ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ انواع ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ، آزﺑـﺴﺖ، ﻋـﺎﻳﻖ ﺑـﺎم، ﺳـﻨﮓ ﻓﺮش و ﭼﻮب.

 

خواص و مزایا

 • انعطاف مناسب
 • ارزان و مقرون به صرفه بودن
 • سهولت اجرا
 • ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ مناسب در برابر طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه
 • وزن ﻣﺨــﺼﻮص: 0/03±1/01 ﮔــﺮم بر ﺳــﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ در 25 درﺟــﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل: ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل
 • دﻣﺎي کاربری: 30- ﺗﺎ 100+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • دﻣﺎي اﺟﺮا: 5 ﺗﺎ 50 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: 1 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ به ازای مصرف 2 کیلوگرم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

 

میزان و نحوه مصرف

 • سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گرد و خاک و عوامل عمل ­آوری باشد. سطوح تخریب شده باید با ترمیم کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. لازم است قبل از اعمال هرگونه پوشش، سطح زیر کار با برس و قلم­ مو تمیز و آماده عملیات پوشش دهی باشد. محصـول را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺮﻃﻮب اﺟﺮا ﻧﻤﻮد وﻟـﻲ ﻧﺒﺎﻳـﺪ آب زیادی وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺳـﻄﻮح ﮔـﺮم، ﺧﻴﻠـﻲ ﺧـﺸﻚ و زﺑـﺮ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﻗﺒـﻞ از اﺟـﺮا ﻻﻳـﻪ اﺻـﻠﻲ با ﭘﺮاﻳﻤﺮی از همین محصول ﻣﺮﻃﻮب شوند. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي، ﻻزم اﺳﺖ ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. دو ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ به صورت ﻫﻢ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺣـﺪود یک میلی متر ﺑﺮﺳﺪ. ﺳﻄﺢ ﻻﻳﻪ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺗﻤﻴﺰ زﺑﺮ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺗـﺼﺎل ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑـﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻼت ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. (ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻼت ﺣﺪاﻗﻞ 50 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.)
 • بسته به سطح مورد اجرا، ﺑﺎ ﻫﺮ کیلوگـــرم محصـول می توان 2 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را به ضخامت 1/1 میلیمتر پوشش داد.

 

بسته بندی و شرایط نگهداری

 • در سطل های 20 لیتری قابل عرضه می باشد.
 • در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته ­بندی اولیه و سالم، تایک سال قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماستیک پایه قیری سرد اجرا (Bitulent-C)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و فروش