چسب کاشی پودری پایه سیمانی

شرح و عملکرد

چسب کاشی پودری پایه سیمانی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها ،افزودنی های کاهش آب ، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ متوسط ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي داﺧﻞ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ محصول ، ﻣﻲ ﺗـﻮان بسیاری از مصالح ساختمانی را  ، برروي ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ  (ﺑﺘﻦ ، ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ، ﻛﺎﺷﻲ ﻫـﺎي ﻟﻌـﺎب دار و ﺑﺪون ﻟﻌﺎب و ﻳﺎ ﭼﻮب ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه )ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد .   این محصول محتوی سیمان ، سنگدانه های مناسب ، پلیمرهای پودری ، تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی  است،  که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب  ایجاد می کند. حضور پلیمرهای پودری مختلف  موجود، موجب بهبود آببندی ، انعطاف و افزایش مقاومت چسب  در محیط های رطوبتی کمک می کند . همچنین ترکیبات موجود موجب کاهش ترک و جمع شدگی چسب می شوند .   سنگدانه های سیلیسی در کنار پلیمرهای جاذب آب در پودر ، با نگهداشتن آب در حجم خمیر،  موجب بهبود و گسترش فرایند هیدراتاسیون و در نهایت افزایش چسبندگی می شود.

شناسه محصول: BPD806 دسته:

توضیحات

شرح و عملکرد

چسب کاشی پودری پایه سیمانی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها ،افزودنی های کاهش آب ، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ متوسط ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي داﺧﻞ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ محصول ، ﻣﻲ ﺗـﻮان بسیاری از مصالح ساختمانی را  ، برروي ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ  (ﺑﺘﻦ ، ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ، ﻛﺎﺷﻲ ﻫـﺎي ﻟﻌـﺎب دار و ﺑﺪون ﻟﻌﺎب و ﻳﺎ ﭼﻮب ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه )ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد .   این محصول محتوی سیمان ، سنگدانه های مناسب ، پلیمرهای پودری ، تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی  است،  که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب  ایجاد می کند. حضور پلیمرهای پودری مختلف  موجود، موجب بهبود آببندی ، انعطاف و افزایش مقاومت چسب  در محیط های رطوبتی کمک می کند . همچنین ترکیبات موجود موجب کاهش ترک و جمع شدگی چسب می شوند .   سنگدانه های سیلیسی در کنار پلیمرهای جاذب آب در پودر ، با نگهداشتن آب در حجم خمیر،  موجب بهبود و گسترش فرایند هیدراتاسیون و در نهایت افزایش چسبندگی می شود.

موارد کاربرد

 • نصب کاشی ، سرامیک ، سنگ های ساختمانی در کلیه سطوح
 • نصب کاشی ، سرامیک و .. در اﺳـﺘﺨﺮ و ﻳـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ، ﺣﻤﺎم، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ، دﺳﺘـﺸﻮﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﺷﻲ ﻛﺎري ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
 • ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻳﺎ ﻟﻌﺎب دار

خواص و مزایا

 • مقاومت مطلوب در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮب
 • ﻧﺼﺐ ﻋﻤﻮدي آﺳﺎن .
 • ﻗﺎﺑلیت اجرا در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ را دارد .
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل
 • کاهش ترک خوردگی و انقباض
 • سهولت اجرا

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ :در دو رﻧﮓ ﻛﺮم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 • درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل : ﻧﺪارد
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص (حالت خمیری ) : 8/1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

میزان و نحوه ی مصرف

 • ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔﺖ ، مسطح و فاقد ﻃﺒﻠﻪ یا رﻧﮓ ، روﻏﻦ ، ﮔﺮﻳﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري وﻳﺎ روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺟﻬــﺖ ﻛــﺎﻫﺶ ﺟــﺬب ﺳــﻄﺤﻲ ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﺨﻠﺨــﻞ از ﭘﺮاﻳﻤــﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
 • ﺳﻄﻮح ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﻛﺎﺷﻲ وﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﺴﺐ ، ﺳـﻄﻮح ﭼﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻣﻞ چسب مایع  و فیلر پایه سیمانی،  ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﺶ داده وﻗﺒـﻞ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن ﭘﺮاﻳﻤـﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
 • ﻣﻴﺰان 4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از این محصول را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه حدود  ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده وﭘﺲ از اختلاط اوﻟﻴﻪ ، ﺑﻪ ﻣـﺪت 5 دﻗﻴﻘـﻪ ﺻـﺒﺮﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺠﺪداً آن را ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  محصول آﻣﺎده استفاده می شود . ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط مناسب و مطلوب  از ﻫﻤـﺰن ﺑﺮﻗـﻲ اﺳﺘﻔﺎده شود. مقدار آب بهینه برای تهیه خمیر ، حداقل آبی است که بتوان یک خمیر یکنواخت ، قابل اجرا و قوام یافته را تهیه نمود.
 • بهتر است ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺎ محصول آب را درون ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﺪرج رﻳﺨﺘـﻪ و ﭘـﺲ از اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار آب، چسب پودری پایه سیمانی  را ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮده وﺳﭙﺲ ﺑﻪ مخلوط کردن در زمان کافی ،  تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و قوام یافته  ادامه دهید .
 • چسب کاشی پودری پایه سیمانی خمیر شده را ﺗﻮﺳﻂ کاردک دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﻲ روي ﺳﻄﺢ دﻳﻮار ﻛﺸﻴﺪه وﻗﺒﻞ ازﺧﺸﻚ ﺷﺪن ، ﻛﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اعمال اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر، اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ چسب کاشی پودری پایه سیمانی  را در ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ . ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع اﺧﺘﻼط ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 30 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ . جهت استفاده ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف حدود 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  مورد نظر نیاز است . اما در صورتی که سطح مورد نظر ناصاف باشد ﺟﻬﺖ ﺻﺎﻓﻜﺎري ﺳﻄﺢ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن کاشی یا سرامیک و …  ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ3 ﺗﺎ 6 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  حدود5/5 ﺗﺎ 10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در هر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ مورد نیاز است .

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود .
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 6 ماه قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول در کیسه های 25 کیاوگرمی، قابل عرضه می باشد.
 • سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 9 ماه قابل نگهداری می باشد
0/5 (0 Reviews)
Call Now Buttonمشاوره و فروش