چسب کاشی پودری معمولی (ADBOUND-N)

این محصول محتوی سیمان، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی است که در تماس با آب، یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می کند. حضور پلیمرهای پودری مختلف موجود، موجب بهبود آب بندی، انعطاف و افزایش مقاومت چسب در محیط های مرطـوب می شود. همچنین ترکیبات موجـود، موجب کاهـش ترک و جمع شدگی چسب می شوند. سنگـدانه های سیلیسـی در کنار پلیمرهای جـاذب آب در پودر، با نگه داشتن آب در حجم خمیر، موجب بهبود و گسترش فرآیند هیدراتاسیون و در نهایت افزایش چسبندگی می شود.

توضیحات

شرح و عملکرد

چسب کاشی پودری پایه سیمانی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه­ ها، افزودنی­ های کاهنده آب، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سودمند است که در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ متوسط ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻴﻂ­ﻫﺎي داﺧﻞ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ محصول ﻣﻲﺗـﻮان بسیاری از مصالح ساختمانی را بر روي ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺑﺘﻦ، ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن، ﻛﺎﺷﻲ­ﻫـﺎي ﻟﻌـﺎب­دار و ﺑﺪون ﻟﻌﺎب و ﻳﺎ ﭼﻮب­ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه) ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد. این محصول محتوی سیمان، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی است که در تماس با آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می­ کند. حضور پلیمرهای پودری مختلف موجود، موجب بهبود آب­ بندی، انعطاف و افزایش مقاومت چسب در محیط های مرطوب می ­شود. همچنین ترکیبات موجود، موجب کاهش ترک و جمع شدگی چسب می ­شوند. سنگدانه­ های سیلیسی در کنار پلیمرهای جاذب آب در پودر، با نگه داشتن آب در حجم خمیر، موجب بهبود و گسترش فرآیند هیدراتاسیون و در نهایت افزایش چسبندگی می شود. کیفیت و عملکرد این محصول براساس استاندارد زیر قابل کنترل است:

 • BS EN 12004
 • ISIRI 12494

 

موارد کاربرد

 • نصب کاشی، سرامیک و سنگ های ساختمانی در کلیه سطوح
 • نصب کاشی یا سرامیک در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ محیط­ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه، ﺣﻤﺎم، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ­های ﺻـﻨﻌﺘﻲ، دﺳﺘـﺸﻮﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﺷﻲ­ﻛﺎري ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
 • ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻳﺎ ﻟﻌﺎب دار

 

خواص و مزایا

 • مقاومت مطلوب در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮب
 • ﻧﺼﺐ ﻋﻤﻮدي آﺳﺎن
 • ﻗﺎﺑلیت اجرا در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل
 • کاهش ترک خوردگی و انقباض
 • سهولت اجرا

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: در دو رﻧﮓ ﻛﺮم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 • درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل: ﻧﺪارد
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص (حالت خمیری): 1/8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم بر ﻟﻴﺘﺮ

 

میزان و نحوه ی مصرف

 • ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔﺖ، مسطح و فاقد ﻃﺒﻠﻪ یا رﻧﮓ، روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري و ﻳﺎ روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺟﻬــﺖ ﻛــﺎﻫﺶ ﺟــﺬب ﺳــﻄﺤﻲ ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﺨﻠﺨــﻞ از ﭘﺮاﻳﻤــﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 • ﺳﻄﻮح ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﻛﺎﺷﻲ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﺴﺐ، ﺳـﻄﻮح ﭼﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻣﻞ چسب مایع و فیلر پایه سیمانی، ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﺶ داده و ﻗﺒـﻞ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن ﭘﺮاﻳﻤـﺮ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺷﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 • ﻣﻴﺰان 4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از این محصول را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه حدود ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اختلاط اوﻟﻴﻪ، ﺑﻪ ﻣـﺪت 5 دﻗﻴﻘـﻪ ﺻـﺒﺮﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺠﺪداً آن را ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ محصــول آﻣﺎده استفاده می­ شود. ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط مناسب و مطلوب از ﻫﻤـﺰن ﺑﺮﻗـﻲ اﺳﺘﻔﺎده شود. مقدار آب بهینه برای تهیه خمیر، حداقل آبی است که بتوان یک خمیر یکنواخت، قابل اجرا و قوام یافته را تهیه نمود.
 • بهتر است ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺎ محصول، آب را درون ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﺪرج رﻳﺨﺘـﻪ و ﭘـﺲ از اﻧـﺪازه­ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار آب، چسب پودری پایه سیمانی را ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ مخلوط کردن در زمان کافی تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و قوام یافته ادامه دهید.
 • چسب کاشی پودری پایه سیمانی خمیری را ﺗﻮﺳﻂ کاردک دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﻲ روي ﺳﻄﺢ دﻳﻮار ﻛﺸﻴﺪه و ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﻛﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اعمال اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر، اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ چسب کاشی پودری پایه سیمانی را در ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﻳـﺴﺖ از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع اﺧﺘﻼط ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 30 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ. جهت استفاده ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف حدود 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ مورد نظر نیاز است. اما در صورتی که سطح مورد نظر ناصاف باشد ﺟﻬﺖ ﺻﺎﻓﻜﺎري ﺳﻄﺢ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن کاشی یا سرامیک ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ 3 ﺗﺎ 6 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، حدود 5/5 ﺗﺎ 10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در هر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ مورد نیاز است.

 

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته ­بندی اولیه تا 6 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات با ریزی بسیار بالا از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه شده در این برگه اطلاعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان تماس حاصل نمائید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چسب کاشی پودری معمولی (ADBOUND-N)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و فروش