چسب کاشی ویژه

شرح و عملکرد

چسب کاشی ویژه یک محصول آماده مصرف، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ پلیمرهای امولسیون­های خاص و با زنجیره­ی مولکولی اصلاح شده­ای، فرموله شده است. این محصول دارای مقاومت و دوام مناسبی در شرایط جوی مختلف می باشد. سنگدانه ها، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیایی خاص این محصول را مناسب جهت اجرا درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ متوسط ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ نموده اﺳﺖ . این محصول محتوی رزین های امولسیونی اصلاح، سنگدانه های مناسب،  تغلیط کننده و افزودنی های شیمیایی است. سنگدانه های سیلیسی با دانه بندی ویژه علاوه بر تحمیل قوام مناسب به چسب، باعث نگهداری مقدار کنترل شده ی آب جهت انجام واکنش پلیمریزاسیون و جلوگیری از انقباض چسب می شود. پلیمرهای اصلاح شده موجبات چسبندگی دو سطح آلی را با انعطاف پذیری مناسب فراهم می کند. انعطاف پذیری مناسب، موجب کاهش ارتعاشات سازه به کاشی ها، سرامیک ها و سنگ های ساختمانی شده و مانع از جداشدگی آنها می شود.

شناسه محصول: BPD804 دسته:

توضیحات

شرح و عملکرد

چسب کاشی ویژه یک محصول آماده مصرف، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ پلیمرهای امولسیون­های خاص و با زنجیره­ی مولکولی اصلاح شده­ای، فرموله شده است. این محصول دارای مقاومت و دوام مناسبی در شرایط جوی مختلف می باشد. سنگدانه ها، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیایی خاص این محصول را مناسب جهت اجرا درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ متوسط ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ نموده اﺳﺖ . این محصول محتوی رزین های امولسیونی اصلاح، سنگدانه های مناسب،  تغلیط کننده و افزودنی های شیمیایی است. سنگدانه های سیلیسی با دانه بندی ویژه علاوه بر تحمیل قوام مناسب به چسب، باعث نگهداری مقدار کنترل شده ی آب جهت انجام واکنش پلیمریزاسیون و جلوگیری از انقباض چسب می شود. پلیمرهای اصلاح شده موجبات چسبندگی دو سطح آلی را با انعطاف پذیری مناسب فراهم می کند. انعطاف پذیری مناسب، موجب کاهش ارتعاشات سازه به کاشی ها، سرامیک ها و سنگ های ساختمانی شده و مانع از جداشدگی آنها می شود.

موارد کاربرد

 • نصب کاشی ، سرامیک ، سنگ های ساختمانی در کلیه سطوح
 • نصب کاشی ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻳﺎ ﻟﻌﺎب دار

خواص و مزایا

 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل و انعطاف پذیر
 • سهولت ﻧﺼﺐ
 • آﻣﺎده ﻣﺼﺮف
 • ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و متوسط
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ
 • مقاومت بالا در مقابل لرزش های سازه

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: سفید مایل به کرم
 • وزن مخصوص: (·C) 02 gr/cm3±1.0
 • 7 PH

میزان و نحوه ی مصرف

 • ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔﺖ ، مسطح و فاقد ﻃﺒﻠﻪ یا رﻧﮓ ، روﻏﻦ ، ﮔﺮﻳﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري وﻳﺎ روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺟﻬــﺖ ﻛــﺎﻫﺶ ﺟــﺬب ﺳــﻄﺤﻲ ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﺨﻠﺨــﻞ از ﭘﺮاﻳﻤــﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
 • قبل از مصرف حتما چسب را به کافی هم بزنید تا چسب کاملا یکنواخت شود
 • چسب کاشی ویژه را ﺗﻮﺳﻂ کاردک دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﻲ روي ﺳﻄﺢ دﻳﻮار بکشید. سپس ﻛﺎﺷﻲ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اعمال اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر، اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ چسب کاشی ویژه را در ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ . ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع اﺧﺘﻼط ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 10-15 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .
 • جهت استفاده ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف حدود 2-5/2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ مورد نظر نیاز است .

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • این محصول در گالن های 20 کیلوگرمی و 50 کیلوگرمی و 200 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود .
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 6 ماه قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.

 

0/5 (0 Reviews)
Call Now Buttonمشاوره و فروش