پرش به محتوا

چسب کاشی خمیری

شرح و عملکرد

چسب کاشی خمیری، آماده مصرف، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ پلیمرهای امولسیونی  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها ،مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ متوسط ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . این محصول محتوی رزین های امولسیونی ، سنگدانه های مناسب ،  تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی است .حضور رزین های امولسیونی در کنار سنگدانه ها و فیلرهای معدنی ،موجبات چسبندگی کاشی به سطوح ساختمانی را به خوبی فراهم می آورد . به دلیل وجود تغلیظ کننده های مناسب و مواد آنتی باکتریال ،  محصول ، از قوام مناسب ، پایداری مناسب برخوردار است .

شناسه محصول: BPD803 دسته:

شرح و عملکرد

چسب کاشی خمیری، آماده مصرف، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ پلیمرهای امولسیونی  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها ،مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ متوسط ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . این محصول محتوی رزین های امولسیونی ، سنگدانه های مناسب ،  تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی است .حضور رزین های امولسیونی در کنار سنگدانه ها و فیلرهای معدنی ،موجبات چسبندگی کاشی به سطوح ساختمانی را به خوبی فراهم می آورد . به دلیل وجود تغلیظ کننده های مناسب و مواد آنتی باکتریال ،  محصول ، از قوام مناسب ، پایداری مناسب برخوردار است .

موارد کاربرد

 • نصب کاشی ، سرامیک ، سنگ های ساختمانی در کلیه سطوح
 • نصب کاشی ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻳﺎ ﻟﻌﺎب دار

خواص و مزایا

 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل
 • سهولت ﻧﺼﺐ
 • آﻣﺎده ﻣﺼﺮف
 • ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﺿﺨﻴﻢ
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ
 • مقاوم در مقابل لرزش های سازه

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: سفید مایل به کرم
 • وزن مخصوص: (·C) 02 gr/cm3±1.04
 • 7 PH

میزان و نحوه ی مصرف

 • ﺟﻬــﺖ ﻛــﺎﻫﺶ ﺟــﺬب ﺳــﻄﺤﻲ ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﺨﻠﺨــﻞ از ﭘﺮاﻳﻤــﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
 • قبل از مصرف حتما چسب را به کافی هم بزنید تا چسب کاملا یکنواخت شود
 • چسب کاشی خمیری را ﺗﻮﺳﻂ کاردک دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﻲ روي ﺳﻄﺢ دﻳﻮار بکشید. سپس ﻛﺎﺷﻲ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اعمال اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر، اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ چسب کاشی خمیری را در ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ . ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع اﺧﺘﻼط ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 10-15 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ
 • ﺷﺮوع ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧـﺼﺐ ، میسر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 • جهت استفاده ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف حدود 2-5/2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ مورد نظر نیاز است

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • این محصول در گالن های 20 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود .
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 6 ماه قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.