پرش به محتوا

چسب کاشی استخری

شرح و عملکرد

چسب کاشی استخری ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها ،افزودنی های کاهش آب ، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ ﺿـﺨﻴﻢ ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ کاشی استخری ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ محصول می توان سطوح داخلی استخر را جهت نصب کاشی آماده سازی کرد. پلیمرهای به کار گرفته شده در این محصول دارای مقاومت مناسب در برابر آب می باشند. فرآیند پلیمریزاسیون این محصول در حضور آب از مقاومت به خوبی صورت می گیرد. همچنین این محصول به دلیل داشتن پایه سیمانی و رزین های موجود در آن خاصیت آب بندی نیز دارد. این محصول محتوی سیمان ، سنگدانه های مناسب ، پلیمرهای پودری ، تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی  است،  که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب  ایجاد می کند. حضور پلیمرهای پودری مختلف  موجود، موجب بهبود آببندی ، انعطاف و افزایش مقاومت چسب  در محیط های رطوبتی کمک می کند . همچنین ترکیبات موجود موجب کاهش ترک و جمع شدگی چسب می شوند .

شناسه محصول: BPD807 دسته:

شرح و عملکرد

چسب کاشی استخری ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها ،افزودنی های کاهش آب ، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ ﺿـﺨﻴﻢ ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ کاشی استخری ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ محصول می توان سطوح داخلی استخر را جهت نصب کاشی آماده سازی کرد. پلیمرهای به کار گرفته شده در این محصول دارای مقاومت مناسب در برابر آب می باشند. فرآیند پلیمریزاسیون این محصول در حضور آب از مقاومت به خوبی صورت می گیرد. همچنین این محصول به دلیل داشتن پایه سیمانی و رزین های موجود در آن خاصیت آب بندی نیز دارد. این محصول محتوی سیمان ، سنگدانه های مناسب ، پلیمرهای پودری ، تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی  است،  که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب  ایجاد می کند. حضور پلیمرهای پودری مختلف  موجود، موجب بهبود آببندی ، انعطاف و افزایش مقاومت چسب  در محیط های رطوبتی کمک می کند . همچنین ترکیبات موجود موجب کاهش ترک و جمع شدگی چسب می شوند .

موارد کاربرد

 • نصب کاشی داخل استخر ها و حوضچه های نگهداری آب

خواص و مزایا

 • مقاومت مطلوب در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮب
 • ﻧﺼﺐ ﻋﻤﻮدي آﺳﺎن .
 • ﻗﺎﺑلیت اجرا در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ را دارد .
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل
 • کاهش ترک خوردگی و انقباض
 • سهولت اجرا

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ :در دو رﻧﮓ ﻛﺮم و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 • درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل :  ﻧﺪارد
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص (حالت خمیری ) : 8/1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

میزان و نحوه ی مصرف

 • ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔﺖ ، مسطح و فاقد ﻃﺒﻠﻪ یا رﻧﮓ ، روﻏﻦ ، ﮔﺮﻳﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري وﻳﺎ روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺟﻬــﺖ ﻛــﺎﻫﺶ ﺟــﺬب ﺳــﻄﺤﻲ ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﺨﻠﺨــﻞ از ﭘﺮاﻳﻤــﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
 • ﺳﻄﻮح ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﻛﺎﺷﻲ وﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﺴﺐ ، ﺳـﻄﻮح ﭼﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻣﻞ چسب مایع  و فیلر پایه سیمانی،  ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﺶ داده وﻗﺒـﻞ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن ﭘﺮاﻳﻤـﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
 • ﻣﻴﺰان 4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از این محصول را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه حدود  ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده وﭘﺲ از اختلاط اوﻟﻴﻪ ، ﺑﻪ ﻣـﺪت 5 دﻗﻴﻘـﻪ ﺻـﺒﺮﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺠﺪداً آن را ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  محصول آﻣﺎده استفاده می شود . ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط مناسب و مطلوب  از ﻫﻤـﺰن ﺑﺮﻗـﻲ اﺳﺘﻔﺎده شود. مقدار آب بهینه برای تهیه خمیر ، حداقل آبی است که بتوان یک خمیر یکنواخت ، قابل اجرا و قوام یافته را تهیه نمود.
 • بهتر است ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺎ محصول آب را درون ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﺪرج رﻳﺨﺘـﻪ و ﭘـﺲ از اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار آب، چسب استخری  را ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮده وﺳﭙﺲ ﺑﻪ مخلوط کردن در زمان کافی ،  تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و قوام یافته  ادامه دهید .
 • چسب کاشی استخری خمیر شده را ﺗﻮﺳﻂ کاردک دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﻲ روي ﺳﻄﺢ دﻳﻮار ﻛﺸﻴﺪه وﻗﺒﻞ ازﺧﺸﻚ ﺷﺪن ، ﻛﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اعمال اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر، اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ چسب کاشی استخری  را در ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ . ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع اﺧﺘﻼط ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 30 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .
 • جهت استفاده ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف حدود 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ مورد نظر نیاز است . اما در صورتی که سطح مورد نظر ناصاف باشد ﺟﻬﺖ ﺻﺎﻓﻜﺎري ﺳﻄﺢ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن کاشی یا سرامیک و … ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ3 ﺗﺎ 6 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  حدود5/5 ﺗﺎ 10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در هر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ مورد نیاز است .

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود .
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 6 ماه قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.