پودر ماهیچه گیری

یکی از نقاط اصلی ضعف در سازه های بتنی محل اتصال و تقاطع دال و دیوار و دیوار و فونداسیون بر روی مقاطع بتنی می باشد. این مناطق دارای نقاط تیز گوشه و زوایای شکسته می باشند که محلی برای نشت و هدر رفت آب می باشد. لذا این مقاطع می بایست با استفاده از مواد ترمیمی مانند پودر های ماهیچه گیری ترمیم گردد.

توضیحات

شرح و عملکرد

Edge-fillنوعی ملات آماده پایه سیمانی با بافت نرم و قابلیت شکل پذیری مناسب می باشد که پس از سخت شدن، بدون انقباض بوده و با توجه به پلیمرهای متعددی که در ساخت این ملات ترمیمی به کار رفته است، از چسبندگی قابل توجهی به بستر زیرین برخوردار می باشد.
دراجرای آب بندی سازه های بتنی، در محل گوشه ها و نقاط تیز گوشه، همچنین محل اتصال المان های مختلف به یکدیگر از این ماده استفاده می گرددتا گوشه ها و نقاط تیزگوشه تبدیل به المان هایی گردگوشه شوند و مانعی جهت نشت آب به وجود آورند این محصول به سبب ساختار ويژه و دانه بندی مناسب اجزا سازنده و وجود ترکیبات معدنی، یک ملات ترمیمی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض ایجاد می­کند. حضور الیاف و پوزولان ها نیز، کاهش نفوذپذیری و بهبود مقاومت را برای این ملات ترمیمی فراهم می سازند. این ماده مطابق با استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
ASTM C928
ASTM C1583
BS EN 12636
BS EN 12637

موارد کاربرد

• پرنمودن حفره های مناطق دچار کرموشدگی و گودال ها با عمق متوسط
• ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در محیط های متعارف
• ماهیچه گیری نقاط تیزگوشه و محل های اتصال المان های بتنی
• ترمیم و رفع عیب سطحی سازه های بتنی
• پرنمودن و آب بند کردن میان بولت ها و تای بولت ها
• ساخت بتن های با مقاومت بالا و نیاز به شکل پذیری زیاد
• قطعات کوچک بتنی با عملکرد سازه­ای

خواص و مزایا

• اجرای ساده
• نفوذپذیری اندک و مقاومت مناسب
• بدون ترک خوردگی وانقباض
• انبساط کنترل شده و مطلوب
• چسبندگی زیاد به بتن وسطوح زیرین

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

• حالت فیزیکی : پودر
• رنگ : خاکستری
• وزن مخصوص ملات ترمیمی آماده 2.30±0.05 Kg/L:
• مقاو مت فشاری بالا در سنین اولیه و نهائی (مقاومت فشاری 28 روزه MPa 5± 70 با 12% آب )

 

میزان و نحوه مصرف

• تمام مقاطع در تماس با پودر ماهیچه گیری، می بایست سخت و مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و … باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات ماهیچه گیری را دارد زدوده شود.
• برای جلوگیری از ترک خوردگی پودر ماهیچه گیری، پیش از آغاز عملیات با پودر، سطح زیرین می بایست با آب کاملاً اشباع گردد.به نحوی که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. برای چسبندگی بهتر می توان سطح را با رزین ویژه ترمیم پوشش داد.
• ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ خمیر با پودر ماهیچه گیری، اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻫـﻢ زن (درﻳﻞ) ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 5/3 ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﻦ در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻮدر ماهیچه گیری را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﭘـﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﺑـﻪ آب،ﺍ ﻫﻤـﺰدن را ﺗـﺎ 3 دﻗﻴﻘـﻪ اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺒـﺎب ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق از روانی مطلوب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان کمی ﺑﻪ آن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي 1 ﺗﺎ 2 دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زدن را اداﻣﻪ داد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻧـﺴﺒﻲ و دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مثل هر ترکیب سیمانی بهینه مقدار آب ، حداقل آبی است که بتوان با آن به یک خمیر قابل اجرا دست یافت . افزایش آب اضافی موجب کاهش مقاومت و دوام ترکیب سیمانی می شود .
• این پودر ماهیچه گیری برای ضخامت های کمتر از 5سانتی متر (در هر بار ترمیم ) مناسب است .
• پودر ریخته شده باید تا 7 روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد این کار را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.

بسته بندی و شرایط نگهداری

• این محصول در کیسه های 20 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
• در جای خشک نگهداری شود .
• در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 18 ماه قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

• این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
• درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
• درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.