پرایمر قیری پایه آب (Bitumer-WB)

Bitumer-WB یک پوشــش محـافظتی تـک جزئی بر پایه آب می باشد که حـاوی امـولسـیون قیــری و افزودنی های خاص می باشد. رنگ این محصول ابتدا قهوه ای تیره بوده و بعد از خشک شدن به ماده ای سیاه رنگ تبدیل می گردد و با ایجاد یک لایه محافظتی مانع از ورود آب، املاح و یون های مخرب به داخل بافت بتن می گردد. بسته به میزان املاح و یون های مخرب موجود در خاک و آب مجاور سازه بتنی (علی الخصوص یون سولفات و کلراید) ضخامت پوشش با این ماده تعیین می گردد.

توضیحات

شرح و عملکرد

این محصول تک جزئی ﻣﺎﻳﻊ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻗﻴـﺮ و رزین های امولسیونی است ﻛﻪ داراي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده و ﭘـﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺒــﺪﻳـﻞ ﺑﻪ ﻻﻳـﻪ اي ﺳﺨﺖ و ﺳﻴـﺎه رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد. این محصول قابلیت رقیق شدن با حلال های هیدروکربنی را داشته و پس از ایجاد پوشش و خشک شدن کامل، لایه ایجاد شده هم از خواص آب بندی و محافظتی قیر و هم از خواص رزین های امولسیونی برخوردار خواهد بود. به دلیل وجود ترکیبات مناسب در این ماده قیری، در موقع اجرا بسیار نرم و قابل اجرا بوده و بصورت سرد قابل اجراست. این ماده مطابق استانداردهای زیر ارزیابی می گردد:

 • BS-3416

 

موارد کاربرد

 • فاقد ساختار فنلی بوده و ﻻﻳـﻪ آب ﺑﻨﺪ مناسبی ﺑﺮ روي ﻣﺨﺎزن و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه آب است.
 • ﭼــﺴﺐ جهت ﻧــﺼﺐ ﻗﻄﻌــﺎت ﻛﻔﭙــﻮش ﭼــﻮﺑﻲ، ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه، ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒـﺴﻂ ﺷـﺪه و ﺟﻬﺖ اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ اﺗـﺼﺎل دﻫﻨـﺪه ﺑـﺮاي ﻣﻼت.
 • اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﻒ
 • پوشش دﻳﻮارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻧﻮاع ﺳﻘﻒ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﻴﺮ و ﮔـﻮﻧﻲ، آﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺳﺮب، روي، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ، ﺑﺘﻦ، ﻣﻼت ﺳﺒﻚ، ﺗﺨﺘﻪ، ﺳﻨﮓ، آزﺑﺴﺖ، ورق آﻫﻦ ﻣﻮج دار و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ
 • آب ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ انواع ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ، آزﺑـﺴﺖ، ﻋـﺎﻳﻖ ﺑـﺎم، ﺳـﻨﮓ ﻓﺮش و ﭼﻮب

 

خواص و مزایا

 • انعطاف مناسب
 • ارزان و مقرون به صرفه بودن
 • سهولت اجرا
 • ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ مناسب در برابر طیف وسیعی از ترکیبات شیمیائی
 • اﺟﺮاي ﺳﺮد

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه
 • وزن ﻣﺨــﺼﻮص: 0/03±1/01 ﮔــﺮم بر ﺳــﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ در 25 درﺟــﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل: دﻣﺎي کاربری (30- ﺗﺎ 100+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل
 • دﻣﺎي اﺟﺮا: 5 ﺗﺎ 50 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: 1 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ به ازای مصرف 2 کیلوگرم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

 

میزان و نحوه ی مصرف

 • سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاک و عوامل عمل ­آوری باشد. سطوح تخریب شده باید با ترمیم کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. لازم است قبل از اعمال هرگونه پوشش، سطح زیر کار با برس و قلم ­مو تمیز و آماده عملیات پوشش­ دهی باشد. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻻزم اﺳﺖ ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. دو ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ به صورت ﻫﻢ ﺟﻬﺖ، اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺣـﺪود یک میلی متر ﺑﺮﺳﺪ. ﺳﻄﺢ ﻻﻳﻪ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺗﻤﻴﺰ زﺑﺮ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺗـﺼﺎل ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑـﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻼت ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. (ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻼت ﺣﺪاﻗﻞ 50 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.)
 • ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻣﻼت اﺟﺮا ﺷﺪه را ﺑﺘﺮاﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ آﺟـﺮ ﺑﺮﺳـﻴﺪ. ﺳﻪ ﻻﻳﻪ از این محصول را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ و ﺳـﻄﺢ ﻻﻳـﻪ آﺧـﺮ را ﻗﺒـﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺎﺳﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • بسته به مقدار تخلخل مقاطع تحت اجرا، برای کف حدود 500 گرم تا 1 کیلوگرم و در سایر موارد حدود 200 گرم تا 400 گرم برای پوشش یک متر مربع کفایت می کند.

 

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • در سطل های 20 لیتری قابل عرضه می باشد.
 • در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود .
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه و سالم تا یک سال قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیدن تصادفی فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و مصرف حتما از دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه شده در این برگه اطلاعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان تماس حاصل نمائید.

مشاوره و فروش