ملات صافکاری سطوح بتنی

شرح و عملکرد

این محصول،  نوعی ملات آماده مصرف پودری  برپایه سیمان ،الیاف ، انواع روان کننده و پوزولان و پودرهای ویژه معدنی است. این ملات ترمیمی بدون انقباض و پرمقاومت، دارای دانه بندی مناسب است و برای ترمیم با عمق کمتر از 5 سانتی­متر (در هر بار ترمیم) طراحی شده است. ساختار ویژه­ی این محصول سبب شده است که با حفظ خاصیت های ویژه سطحی مقاوم با چسبندگی بالا ایجاد نماید.

 

شناسه محصول: BPR404 دسته:

توضیحات

شرح و عملکرد

این محصول،  نوعی ملات آماده مصرف پودری  برپایه سیمان ،الیاف ، انواع روان کننده و پوزولان و پودرهای ویژه معدنی است. این ملات ترمیمی بدون انقباض و پرمقاومت، دارای دانه بندی مناسب است و برای ترمیم با عمق کمتر از 5 سانتی­متر (در هر بار ترمیم) طراحی شده است. ساختار ویژه­ی این محصول سبب شده است که با حفظ خاصیت های ویژه سطحی مقاوم با چسبندگی بالا ایجاد نماید.

موارد کاربرد

 • اجرای ساده
 • نفوذپذیری ا ندک و مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
 • بدون ترک خوردگی وانقباض
 • انبساط کنترل شده و مطلوب
 • چسبندگی زیاد به بتن

خواص و مزایا

 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﻴﻂ های ﻣﺮﻃﻮب
 • مقاومت زیاد در مقابل ضربات و تنش های وارده
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل به سطوح مختلف بدون نیاز به پرایمر
 • دارای کارپذیری مناسب و قابلیت پرداخت کاری
 • مقاومت شیمیایی زیاد در مقابل طیف وسیعی از مواد شیمیایی
 • استحکام و دوام فوق العاده
 • خمیری و فاقد ریزش
 • فاقد انقباض و بدون نیاز به حلال
 • سهولت و سرعت اجرا
 • کسب مقاومت‌های مکانیکی اولیه و نهایی بالا

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی : پودر
 • رنگ : خاکستری
 • وزن مخصوص ملات ترمیمی آماده 30±0.05 Kg/L:
 • مقاومت فشاری : یک روزه بیشتر از 16ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل و 28 روزه بیشتر از 45  مگا پاسکال

میزان و نحوه ی مصرف

تمام مقاطع در تماس با ملات ترمیمی ، می بایست سخت و مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و … باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات ملات ترمیمی را دارد ،زدوده شود.دقت شود اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪه و دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ و ﻣﺮﺑﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ 10 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.

برای جلوگیری از ترک خوردگی ملات ترمیمی، پیش از آغاز عملیات ملات ترمیمی ریزی بتن فونداسیون باید با آب کاملاً اشباع شود. دقت شود که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. برای چسبندگی بهتر می توان سطح را با رزین ویژه ترمیم پوشش داد. همچنین می توان از این رزین به مقدار 1- 3 درصد به ملات ترمیم کننده افزود.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻼت  ترمیمی، اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻫـﻢ زن  (درﻳﻞ) ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3/5 ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﻦ در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻮدر ﺧﺸﻚ ملات ترمیم کننده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﭘـﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﺑـﻪ آب،ﺍ ﻫﻤـﺰدن را ﺗـﺎ 3 دﻗﻴﻘـﻪ اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺒـﺎب ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق از روانی مطلوب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان کمی ﺑﻪ آن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي 1 ﺗﺎ 2 دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زدن را اداﻣﻪ داد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻧـﺴﺒﻲ و دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مثل هر ترکیب سیمانی بهینه مقدار آب ، حداقل آبی است که بتوان با آن به یک خمیر قابل اجرا دست یافت . افزایش آب اضافی موجب کاهش مقاومت و دوام ترکیب سیمانی می شود .

بهترین دما برای اجرای ملات ترمیمی 15الی 30 درجه سانتیگراد می باشد در صورت بالاتر بودن دما، زمان گیرش سریعتر شده و در صورت کمتر بودن دما زمان گیرش اولیه به تأخیر خواهد افتاد.

این ملات ترمیمی برای ضخامت های کمتر از 5سانتی متر  (در هر بار ترمیم )مناسب است .

ملات ترمیمی ریخته شده باید تا 7 روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد این کار را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.

برای اجرا ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎده ﺷﺪه ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻟﻪ را ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻼت ﻓﺸﺎر داد ﺗـﺎ از ﺗﻤﺎس ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻼت و ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ وﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎري ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.بهترین زمان برای ﭘﺮاﺧﺖ ﻛﺎري ﻧﻬﺎﻳﻲ وﻗﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺛـﺮ اﻧﮕـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻼت ﺗﻌﻤﻴﺮي ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

اضافه نمودن هرگونه مواد افزودني يا هر نوع سنگدانه ای به محصول  مجاز نیست.

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻛﻴـﺴﻪ 25 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ گروت ترمیم کننده  و 4 ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﺪار 5/12 ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 5/12 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. به طور میانگین 3 کیلو گرم از مخلوط ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دﻫـﻲ 1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ5/1 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • در بشکه های 25کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا یک سال قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد .
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود .

 

0/5 (0 Reviews)
Call Now Buttonمشاوره و فروش