پرش به محتوا

محافظ نما پایه حلال

شرح و عملکرد

این محصول ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻴـﺮي، ﺑـﺪون اﻟﻴـﺎف و ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺣـﻼل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ آن ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن یک ﭘﻮﺷﺶ انعطاف پذیر ﻣﺸﻜﻲ رﻧﮕﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻻﻳﻪ نهائی و خشک شده آن ﺳـﺨﺖ و آب ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب و ﺑﺨﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این محصول محافظ شامل قیر، حلال و پودر های خاص معدنی است. پس از ایجاد پوشش و خشک شدن کامل، لایه ایجاد شده از هم ازخواص آببندی و محافظتی قیر و هم از خواص فیلرهای معدنی مناسب، برخوردار خواهد بود. به دلیل وجود ترکیبات مناسب در این ماده قیری، در موقع اجرا بسیار نرم و قابل اجرا است و نیازی به گرم کردن آن نیست.

شناسه محصول: BPC212 دسته:

شرح و عملکرد

این محصول ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻴـﺮي، ﺑـﺪون اﻟﻴـﺎف و ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺣـﻼل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ آن ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن یک ﭘﻮﺷﺶ انعطاف پذیر ﻣﺸﻜﻲ رﻧﮕﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻻﻳﻪ نهائی و خشک شده آن ﺳـﺨﺖ و آب ﺑﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب و ﺑﺨﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. این محصول محافظ شامل قیر، حلال و پودر های خاص معدنی است. پس از ایجاد پوشش و خشک شدن کامل، لایه ایجاد شده از هم ازخواص آببندی و محافظتی قیر و هم از خواص فیلرهای معدنی مناسب، برخوردار خواهد بود. به دلیل وجود ترکیبات مناسب در این ماده قیری، در موقع اجرا بسیار نرم و قابل اجرا است و نیازی به گرم کردن آن نیست.

موارد کاربرد

 • آب ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ انواع ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ، آزﺑـﺴﺖ، ﻋـﺎﻳﻖ ﺑـﺎم، ﺳـﻨﮓ ﻓﺮش و ﭼﻮب.
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻠﺰ: اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ روي اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ.
 • ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري: ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ.
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧـﻮاع ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣـﺪﻓﻮن از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓﻨﺪاﺳـﻴﻮن ﻫـﺎ و دﻳﻮارﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ و دیواره­های پیرامونی.

خواص و مزایا

 • ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ مناسب
 • انعطاف پذیری خوب
 • ارزان و مقرون به صرفه بودن
 • سهولت اجرا
 • عدم تاثیر نامطلوب در ظاهر سازه

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • وزن ﻣﺨﺼﻮص: 1/25 ﺗﺎ 1/03 در 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد.
 • دﻣﺎي زﻣﺎن اﺟﺮا: 5 ﺗﺎ 45 درﺟﻪ سانتی‌گراد.
 • ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ: مقاوم در برابر طیف وسیعی از یونهای مهاجم محیطی
 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي: یک پوشش انعطاف پذیر

میزان و نحوه ی مصرف

 • سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاک، عوامل عمل­آوری و … باشد. سطوح تخریب شده باید با ترمیم کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. لازم است قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیر کار با برس و قلم­مو تمیز و آماده عملیات پوشش­دهی باشد.
 • اﮔـﺮ ﺳﻄﻮح ﻏﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ محصول را ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ 1 ﺑـﻪ 1 ﺑـﺎ ﺣﻼل رﻗﻴﻖ ﻧﻤـﻮده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮاﻳﻤـﺮ روي ﺳـﻄﺢ اجرا شود و ﻓﺮﺻﺖ داده شود ﺗﺎ لایه اجرا شده، ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد و پس از خشک شدن ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ را اﺟـﺮا ﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ.
 • اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻴﺰ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد، اﮔﺮ ﭼـﻪ ﺑـﺮاي ﻛـﺴﺐ ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ آب ﺑﻨـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻓﺮﺻـﺖ داد ﺗـﺎ ﻫـﻢ ﺳـﺎزه و ﻫـﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف به دلیل امکان ﺗـﻪ ﻧـﺸﻴﻨﻲ مواد محتوی، ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ محصول به دقت هم زده شود. این محصول، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز درﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻻﻳﻪ اﺟـﺮا می شود. ﻻﻳـﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي را بایدبه صورت ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ و با فاصله زمانی 12 ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ اجرای هرﻻﻳﻪ اجرا ﻧﻤود. بسته به سطح مورد اجرا. ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻳﻚ کیلوگرم ﺣـﺪود 2 ﺗﺎ 4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را پوشش می دهد.

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • در گالن های 20 لیتری قابل عرضه می باشد
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه و سالم، تایک سال قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.