محافظ نما پایه حلال (سیلانی)

نمای ساختمان به دلیل رویا روئی با شرایط و بارهای محیطی به عنوان اولین سد و مانع در برابر ورود و هجوم عوامل آسیب زا به مصالح ساختمانی شناخته می شود. در این راستا اعمال یک پوشش با نفوذ پذیری کم بر روی مصالح سیمانی وبتنی می تواند باعث افزایش عمر مفید سازه گردد.

توضیحات

شرح و عملکرد

Faceseal-SLﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ باپایه حلال و بنیان شیمیایی ﺳﻴﻼن – ﺳﻴﻠﻮﻛﺴﺎن است. محصول با نفوذ به درون سازه های سیمانی از نفوذ آب و املاح محلول به درون سازه جلوگیری می کند. ﺗﺮﻛﻴﺐ مطلوب ﺳﻴﻼن- ﺳﻴﻠﻮﻛﺴﺎن ﺑﺮاي دﻓـﻊ آب، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبی برای سطوح پایه سیمانی اﺳﺖ. این ترکیب ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ حفرات و ﻣﻨﺎﻓــﺬ ﺑــﺘﻦ و ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺑــﺎ رﻃﻮﺑــﺖ ﻳــﺎ ﺑﺨــﺎر آب ﻣﻮﺟــﻮد در ساختار سازه سیمانی، در ﻃﻮل ﻛﺎﭘﻴﻼرﻫﺎي ﺑﺘﻦ، با تشکیل ﭘﻠــﻲ ﺳﻴﻠﻮﻛﺴﺎن و کاهش خاصیت جذب سطحی آب، به سطح سازه سیمانی، خاصیت آبﮔﺮﻳﺰی می بخشد.
کیفیت و عملکرد این محصول براساس استاندارد زیر قابل کنترل است:
• ASTM D5095
• ASTM D6489
• ASTM E514

موارد کاربرد

• پوشش ﻣﺤﺎﻓﻆ دافع آب از روي انواع ﺳﻄوح مختلف ساختمانی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ورود آب و املاح موجود در آب
• ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮره ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
• کاهش نفوذ پذیری سطوح گچی

خواص و مزایا

• ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ﺑﺨـﺎر و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺟـﺎزه ﺗـﻨﻔﺲ ﺑـﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
• داراي ﻧﻔﻮذ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻟﻲ
• قابلیت شستشو
• دوام طولانی روی سازه
• ﺗﻚ ﺟﺰﻳﻲ و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف
• ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺣﺎﻣﻞ یونهای مهاجم همچون ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻫﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ.
• ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺢ
• دافع ایده آل آب
• سهولت اجرا
• عدم تاثیر نامطلوب در ظاهر سازه
• ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

• ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي: ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ
• وزن ﻣﺨﺼﻮص: 02/0± 1 در 20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
• ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي اﺟﺮا: بدون یخ زدگی
• ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: بدون ضخامت (ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
• زﻣﺎن اﺟﺮا ي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي: ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ
• حلال نفتی وهیدروکربنی

میزان و نحوه ی مصرف

ﺳﻄﻮح مورد نظر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺸﻚ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﻞ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. سطح باید کاملا عاری از وﺟﻮد روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺒﻠﻲ و ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن باشد. محصول را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف کاملا هم ﺑﺰﻧﻴﺪ. هرگز محصول را ﺑـﺎ آب ﻳـﺎ ﺣـﻼل آن را رﻗﻴـﻖ ﻧﻜﻨﻴﺪ. اﺟﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﺴﺘﻮﻟﺖ ﻛﻢ ﻓـﺸﺎر و ﻳـﺎ ﻗﻠـﻢ ﻣـﻮ اﻧﺠـﺎم پذیر است. به هنگام اجرا، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه و اﺷﺒﺎع ﮔﺮدد. در ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي محصول باید ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﺎري ﺷﺪن ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد. پوشش دهی باید از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اداﻣـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺣـﺪاﻗﻞ 2 ﻻﻳـﻪ ﭘـﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪود 3 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. بسته به سطح مورد اجرا ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻳﻚ کیلوگرم ﺣـﺪود 3 ﺗﺎ 6 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را پوشش می دهد.

 

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

• در گالن های 20 لیتری قابل عرضه می باشد.
• دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
• در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه و سالم، تایک سال قابل نگهداری می باشد.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ این محصول ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، از ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و درب ﻇﺮوف را ﻣﺎدام ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، باید ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داشته شود.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

• این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
• در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
• درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
• به دلیل وجود ذرات با ریزی بسیار بالا از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
• هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.
در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه شده در این برگه اطلاعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان تماس حاصل نمائید.

0/5 (0 Reviews)
Call Now Buttonمشاوره و فروش