روغن قالب پایه حلال (OILAX)

در اکثر کارگاه ها به جای روغن قالب از روغن سوخته یا گازوئیل استفاده می گردد که این مواد علاوه بر ایجاد رنگ و لکه بر روی سطح بتن، چسبندگی مناسب به سطح قالب را تامین نمی نمایند و خروج هوا از کناره های قالب نیز به سختی امکان پذیر می گردد.

شناسه محصول: M1105 دسته: Download Datasheet

توضیحات

شرح و عملکرد

این محصول یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ پایه نفتی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب بتن می شود. این محصول ﻗﺒﻞ از ﺑﺘﻦریزي روي سـﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده ﻣﻲ­ﺷﻮد. ﭘﺲ از بازﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ، ﺑـﺘﻦ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ، ﺻﺎف و ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. این محصول روغنی با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می­دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب مانع، از چسبیدن بتن به قالب می شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالب­هاى چوبى و فلزى محافظت می­کند.

 

موارد کاربرد

 • اﺳﺘﻔﺎده در روي قالب های بتنی ﭼﻮبی، ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻ، ﻓـﻮﻻد و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

 

خواص و مزایا

 • فاقد آلودگی زیست محیطی
 • سطح بتنی تمیز و فاقد اثرات چربی و روغن
 • ایجاد سطح بتنی صاف و یکنواخت (اکسپوز)
 • سهولت اجرا
 • کاهش حباب در سطح بتن
 • محافظت از قالب بتن
 • صرفه اقتصادی

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص: 0/85 تا 0/87 ﮔﺮم در ﺳﺎﻧتی مترﻣﻜﻌﺐ
 • ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ: ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ

 

میزان و نحوه مصرف

قالب بتن باید تمیز و عاری از بتن­ های خشک شده، گریس و آلاینده های دیگر باشد. بلافاصله بعد از باز کردن قالب، باید سطح قالب را تمیز کرد. قبل از استعمال، چند بار ظرف محتوی روغن قالب را تکان داده شود تا محلول یکنواخت شود. با استفاده از قلم مو یا اسپری، یک ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك و یکنواخت روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آمده و روغن اضافی از سطح قالب ﭘﺎك شود. از ﭘﺎﺷﺶ اﺿﺎﻓﻲ روغن اجتناب شود. در قالب های چوبی ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻻﻳـﻪ اول، ﺗﻤـﺎﻣﻲ روﻏـﻦ ﺟـﺬب ﭼـﻮب ﻳـﺎ ﺗﺨﺘـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎﺷﻴﺪن روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻜﺮار شود. استفاده مکرر از این ماده بر روی قالب های چوبی نتایج بهتری را به دنبال دارد. به طور میانگین بسته به چگونگی سطح قالب مورد استفاده، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از روغن قالب 25 ﺗـﺎ 35 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ قالب بتنی پوشش داده می شود.

 

بسته بندی و شرایط نگهداری

 • این محصول در گالن های 20 لیتری قابل عرضـــه می­باشد.
 • در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته ­بندی اولیه تا 18 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
مشاوره و فروش