ترمیم کننده سیمانی الیاف دار (Cempair-F)

استفاده از الیاف در بحث ترمیم علی الخصوص الیاف پلی پروپیلن موجب می گردد تا مکانیسم های جمع شدگی و خزش به حداقل برسد و بالطبع ترک های ریز سطحی بر روی بتن نیز (در صورت عمل آوری مناسب بتن) کمینه گردد.

میخواهید آن را با همکارتان به اشتراک بگذارید؟

توضیحات

شرح و عملکرد

نوعی ملات آماده پایه سیمانی با بافت نرم و قابلیت شکل پذیری مناسب می باشد که پس از سخت شدن، کاملاً بدون انقباض بوده و با توجه به پلیمرهای متعددی که در ساخت این ملات مرمتی به کار رفته از چسبندگی قابل توجهی به مقــاطع زیرکار برخوردار می باشد. ترکیبات ویژه موجود در این ماده، فرآیند ترمیم بتن را برای رسیدن به سطح مطلوبی تکمیل کرده و بهبود سطح با بهترین کیفیت انجام می­گردد. این محصول به سبب ساختار ويژه و دانه بندی  مناسب اجزاء سازنده و وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود یک ملات ترمیمی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض ایجاد می­کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار است. حضور الیاف و پوزولان های موجود نیز کاهش نفوذپذیری، بهبود مقاومت و … را برای این ملات ترمیمی ویژه فراهم می سازند.

 

موارد کاربرد

 • پرنمودن حفره ها، شکاف ها و گودال های نسبتا عمیق
 • ترمیم کف های صنعتی
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻜﺮر
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه ﻳﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﻢ مانند ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﺳﻮﻟﻔﺎت
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﺎزه های در ﻣﻌﺮض روﻏـﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و روﻏﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ
 • ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ

 

خواص و مزایا

 • اجرای ساده
 • مناسب برای ترمیم المان های با عملکرد سازه ای
 • نفوذپذیری اندک و مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
 • بدون ترک خوردگی و انقباض
 • انبساط کنترل شده و مطلوب
 • چسبندگی زیاد به بتن

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: پودر
 • رنگ: خاکستری
 • وزن مخصوص ملات ترمیمی آماده: 0/05±2/30 کیلوگرم بر لیتر

 

میزان و نحوه مصرف

 • تمام مقاطع در تماس با ملات ترمیمی می­بایست سخت و مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و … باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات ملات ترمیمی را دارد زدوده شود. دقت شود اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪه و دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ و ﻣﺮﺑﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • برای جلوگیری از ترک خوردگی ملات ترمیمی، پیش از آغاز عملیات ملات ترمیمی ریزی، بتن فونداسیون باید با آب کاملاً اشباع شود. دقت شود که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. برای چســـــبندگی بهتر می توان سطح را با رزین ویژه ترمیم پوشش داد. همچنین می توان از این رزین به مقدار 3-1 درصد به ملات ترمیم کننده افزود.
 • ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻼت ترمیمی، اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻫـﻢ زن (درﻳﻞ) ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3/5 الی 4 ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﻦ در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻮدر ﺧﺸﻚ ملات ترمیم کننده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﭘـﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﺑـﻪ آب، ﻫﻤـﺰدن را ﺗـﺎ 3 دﻗﻴﻘـﻪ اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺒـﺎب ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق از روانی مطلوب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ­ﺗﻮان کمی ﺑﻪ آن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي 1 ﺗﺎ 2 دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زدن را اداﻣﻪ داد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻧـﺴﺒﻲ و دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مثل هر ترکیب سیمانی، بهینه مقدار آب حداقل آبی است که بتوان با آن به یک خمیر قابل اجرا دست یافت. افزایش آب اضافی موجب کاهش مقاومت و دوام ترکیب سیمانی می شود.
 • این ملات ترمیمی برای ضخامت های کمتر از 5سانتی متر (در هر بار ترمیم) مناسب است.
 • ملات ترمیمی ریخته شده باید تا 7 روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد این کار را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.
 • ﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻛﻴـﺴﻪ 25 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ گروت ترمیم کننده و 4 ﻟﻴﺘﺮ آب، ﻣﻘﺪار 12/5 ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 12/5 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

بسته بندی و شرایط نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته ­بندی اولیه تا 18 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.