ترمیم کننده بتن آب بند (Pairoof)

نوعی ملات آماده پایه سیمانی تقویت شده با پلیمر با بافت نرم و قابلیت شکل پذیری مناسب می باشد که پس از سخت شدن، بدون انقباض بوده و با توجه به پلیمرهای متعددی که در ساخت این ملات ترمیمی به کار رفته است از چسبندگی قابل توجهی به بستر زیرین برخوردار می باشد و آب بندی مناسبی را برای سازه های بتنی به وجود می آورد.

توضیحات

شرح و عملکرد

Pairoof نوعی ملات آماده پایه سیمانی تقویت شده با پلیمر با بافت نرم و قابلیت شکل پذیری مناسب می باشد که پس از سخت شدن، بدون انقباض بوده و با توجه به پلیمرهای متعددی که در ساخت این ملات ترمیمی به کار رفته است از چسبندگی قابل توجهی به بستر زیرین برخوردار می باشد و آب بندی مناسبی را برای سازه های بتنی به وجود می آورد. این محصول به سبب ساختار ويژه و دانه بندی مناسب اجزا سازنده و وجود ترکیبات معـدنی، یک ملات ترمیمی با مقــاومت فشـاری بالا و بدون انقـباض ایجاد می­ کند. حضور الیاف و پـوزولان ها نیز کاهش نفـوذپذیری و بهبود مقاومت را برای این ملات ترمیــمی فراهــم می سازند. این مــاده مطابق با استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

▪ ASTM C928
▪ ASTM C1583
▪ BS EN 12636
▪ BS EN 12637

 

موارد کاربرد

 • پرنمودن حفره های مناطق دچار کرموشدگی و گودال­ها با عمق متوسط با نیاز به آب بندی بالا
 • ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزه­ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در محیط­ های متعارف
 • ترمیم و رفع عیب سطحی سازه های بتنی
 • پرنمودن و آب بند کردن میان بولت ها و تای بولت ها
 • ساخت بتن های با مقاومت بالا و نیاز به شکل ­پذیری زیاد
 • قطعات کوچک بتنی با عملکرد سازه­ای

 

خواص و مزایا

 • اجرای ساده
 • نفوذپذیری اندک و مقاومت مناسب
 • بدون ترک خوردگی و انقباض
 • انبساط کنترل شده و مطلوب
 • چسبندگی زیاد به بتن و سطوح زیرین

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: پودر
 • رنگ: خاکستری
 • وزن مخصوص ملات ترمیمی آماده: 0/05±2.30 کیلوگرم بر لیتر
 • مقاومت فشاری بالا در سنین اولیه و نهائی (مقاومت فشاری 28 روزه 5±70 مگاپاسکال با 12% آب)

 

میزان و نحوه مصرف

 • تمام مقاطع در تماس با ملات ترمیمی می­ بایست سخت، مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و … باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات ملات ترمیمی را دارد، زدوده شود. مناطق آسیب دیده می بایست ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪه و دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻴﺰﮔﻮﺷﻪ و ﻣﺮﺑﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • برای جلوگیری از ترک خوردگی ملات ترمیمی، پیش از آغاز عملیات با ملات ترمیمی، سطح زیرین می­بایست با آب کاملاً اشباع گردد به نحوی که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. برای چســـبندگی بهتر می­توان سطح را با رزین ویژه ترمیم پوشش داد. همچنیــن می­ توان از این رزین به مقدار 3- 1 درصد به ملات ترمیم کننده افزود.
 • ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻼت ترمیمی، اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻫـﻢ زن (درﻳﻞ) ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3/5 ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﻦ در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻮدر ﺧﺸﻚ ملات ترمیم کننده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﭘـﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﺑـﻪ آب، ﻫﻤـﺰدن را ﺗـﺎ 3 دﻗﻴﻘـﻪ اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺒـﺎب ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق از روانی مطلوب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ­ﺗﻮان کمی ﺑﻪ آن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي 1 ﺗﺎ 2 دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زدن را اداﻣﻪ داد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻧـﺴﺒﻲ و دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مثل هر ترکیب سیمانی، بهینه مقدار آب حداقل آبی است که بتوان با آن به یک خمیر قابل اجرا دست یافت. افزایش آب اضافی موجب کاهش مقاومت و دوام ترکیب سیمانی می شود.
 • این ملات ترمیمی برای ضخامت های کمتر از 5 سانتی متر (در هر بار ترمیم) مناسب است.
 • ملات ترمیمی ریخته شده باید تا 7 روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد. این کار را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.
 • ﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻛﻴـﺴﻪ 25 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ ملات ترمیم کننده و 4 ﻟﻴﺘﺮ آب، ﻣﻘﺪار 12/5 ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 12/5 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

بسته بندی و شرایط نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته­ بندی اولیه تا 18 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترمیم کننده بتن آب بند (Pairoof)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و فروش