ترمیم کننده آرایشی یا کازمتیک (Cempair-C)

آسیب های سطحی بتن مانند خلل و فرج و سوراخ شدگی ها (PIN HOLE AND MOCK) در سطوح بتنی نمایان یا اکسپوز موجب حساسیت دست اندرکاران پروژه می گردد. ترمیم کننده بتن آرایشی با بافت ریزدانه خود و وجود ترکیبات پلیمری در داخل آن، به ترمیم بتن و بافت آن کمک بسیاری می نماید.

توضیحات

شرح و عملکرد

این محصول نوعی ملات آماده مصرف پودری بر پایه سیمان، الیاف، انواع روان کننده، پوزولان و پودرهای ویژه معدنی است. این ملات ترمیمی بدون انقباض و پرمقاومت بوده و دارای دانه بندی مناسب است و برای ترمیم با عمق کمتر از 5 سانتی­متر (در هر بار ترمیم) طراحی شده است. ساختار ویژه­ ی این محصول سبب شده است که با حفظ خاصیت های ویژه، سطحی مقاوم با چسبندگی بالا ایجاد نماید.

 

موارد کاربرد

 • پرنمودن حفره ها، شکاف ها و گودال های نسبتا عمیق
 • ترمیم کف های صنعتی
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻜﺮر
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه ﻳﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﻢ مانند ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﺳﻮﻟﻔﺎت
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﺎزه های در ﻣﻌﺮض روﻏـﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و روﻏﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ
 • ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی : پودر
 • رنگ : خاکستری
 • وزن مخصوص ملات ترمیمی آماده: 0/05±2/30 کیلوگرم بر لیتر
 • مقاومت فشاری : یک روزه بیشتر از 16ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل و 28 روزه بیشتر از 45 مگاپاسکال

 

میزان و نحوه مصرف

 • تمام مقاطع در تماس با ملات ترمیمی می­بایست سخت، مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و … باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات ملات ترمیمی را دارد، زدوده شود. مناطق آسیب دیده می بایست ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪه و دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ و ﻣﺮﺑﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • برای جلوگیری از ترک خوردگی ملات ترمیمی، پیش از آغاز عملیـــــات با ملات ترمیمی، سطح زیرین می­بایست با آب کاملاً اشباع گردد به نحوی که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. برای چسبندگی بهتر می توان سطح را با رزین ویژه ترمیم پوشش داد. همچنین می توان از این رزین به مقدار 3-1 درصد به ملات ترمیم کننده افزود.
 • ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻼت ترمیمی، اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻫـﻢ زن (درﻳﻞ) ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3/5 ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﻦ در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻮدر ﺧﺸﻚ ملات ترمیم کننده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﭘـﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﺑـﻪ آب، ﻫﻤـﺰدن را ﺗـﺎ 3 دﻗﻴﻘـﻪ اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺒـﺎب ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق از روانی مطلوب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ­ﺗﻮان کمی آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي 1 ﺗﺎ 2 دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زدن را اداﻣﻪ داد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻧـﺴﺒﻲ و دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مثل هر ترکیب سیمانی، بهینه مقدار آب حداقل آبی است که بتوان با آن به یک خمیر قابل اجرا دست یافت. افزایش آب اضافی موجب کاهش مقاومت و دوام ترکیب سیمانی می شود.
 • این ملات ترمیمی برای ضخامت های کمتر از 5 سانتی متر (در هر بار ترمیم) مناسب است.
 • ملات ترمیمی ریخته شده باید تا 7 روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد این کار را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.
 • ﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻛﻴـﺴﻪ 25 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ گروت ترمیم کننده و 4 ﻟﻴﺘﺮ آب، ﻣﻘﺪار 12/5 ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 12/5 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

بسته بندی و شرایط نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته­ بندی اولیه تا 18 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
مشاوره و فروش