پرش به محتوا

بتن های اکسپوز (بتن های نما)

اهمیت استفاده از این نوع بتن در مباحث معماری و یا دیوار های حائی در برج ها و در محوطه پارکینگ ها می باشد. در برخی سازه های خاص که مباحث مانند خلازائی یا کاویتاسیون(Cavitation) و یا مسئله سایش و فرسایش نیز وجود دارد.این نوع بتن محبوبیت زیادی دارد

بتن های اکسپوز یا بتن های نما (Expose concrete) Decorative Concrete))

نام دیگر این نوع بتن بتن های معماری یا Architectural concrete می باشد.

اهمیت استفاده از این نوع بتن در مباحث معماری و یا دیوار های حائی در برج ها و در محوطه پارکینگ ها می باشد. در برخی سازه های خاص که مباحث مانند خلازائی یا کاویتاسیون(Cavitation) و یا مسئله سایش و فرسایش نیز وجود دارد.این نوع بتن محبوبیت زیادی دارد

مصالح این نوع بتن مصالح تشکیل دهنده بتن معمولی با اندکی تغییر در رئولوژی بتن می باشد. این تغییر در رئولوژی توسط افزودن فیلر های معدنی با مقادیر بهینه مواد پودری و افزودنی های فوق روانکننده می باشد

تغییر در رئولوژی بتن در صورت عدم آشنائی صحیح می تواند منجر به افزایش لزجت بتن و عدم روندگی خمیر گرددو سطح بتن حتی به مراتب بدتر از بتن های معمولی گردد

ساخت آزمایشی ابتدادر آزمایشگاه و سپس در mock up های آزمایشی برای بررسی سطح بتن از اهمیت فوق العادگی برخوردار است.

بررسی سازگاری سیمان وافزودنی های شیمیائی درکیفیت سطح بتن دارای تاثیر می باشد

هنوز تعریف جامع و مانعی از بتن اکسپوز وجود ندارد و اکثر طبقه بندی ها به صورت کیفی می باشند و نه کمی.امروز با استفاده از روش های پردازش تصویر (image processing) می توان به بررسی و تحلیل حفرات و فضاهای موجود در سطح بتن پرداخت

در تصویر ذیل تعاریف بتن اکسپوز و برخی ضوابط پذیرش آنها ارائه گردیده است

 

ساخت قالب های آزمایشی در مقیاس نیمه مقیاس