اجرای کفسازی کارخانجات فولاد و مس و ذوب آهن

در کارخانه های مس، ذوب آهن ، گندله سازی و آهن و فولاد مواد مذاب حاصل از ذوب آلیاژهای مختلف در کوره ها تولید می گردند، مسیرهای ارتباطی و راهروهای دسترسی بین این مسیرها ، با استفاده از بتن های مقاوم در برابر حرارت ( بتن های نسوز ) تولید می گردد.

توضیحات

در کارخانه های مس، ذوب آهن ، گندله سازی و آهن و فولاد مواد مذاب حاصل از ذوب آلیاژهای مختلف در کوره ها تولید می گردند، مسیرهای ارتباطی و راهروهای دسترسی بین این مسیرها ، با استفاده از بتن های مقاوم در برابر حرارت ( بتن های نسوز ) تولید می گردد.

بتن های نسوز تا دمای 1000-800 درجة سانتی گراد ، عملکرد مناسبی از خود نشان می دهند و دارای عمر مفید مناسبی می باشند.

در جدیدترین مطالعات ، در بتن های مقاوم در برابر حرارت ( بتن های نسوز ) علاوه بر استفاده از سیمان نسوز، سنگدانه های با ضریب انبساط کم ، حداقل سازی فضاهای موئینه ، استفاده از دودة سیلیس و فوق روانساز ، از الیاف مخصوصی در بتن نسوز استفاده می گردد تا بعد از ذوب شدن الیاف در اثر دما و حرارت ، فضای لازم برای مستهلک شدن انرژی و فشار بخار ایجاد گردد . ساخت بتن مقاوم دربرابر حرارت و نسوز تنها با استفاده از تجربه و نه از روی  کاغذ امکان پذیر می باشد .

پس در انتخاب تاًمین کننده مصالح ، طراح مخلوط بتن و سایر موارد فنی مرتبط، می بایست از افراد دارای تجربه در این زمینه استفاده نمود.